Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.GAYPLACES.PL

REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY OD 10.03.2019

DEFINICJE

1. Sprzedawca – właściciel sklepu gayplaces.pl
sklep.gayplaces.pl
Międzyleska 2/23
50-514 Wrocław
NIP: 8842673092
REGON: 021046431

2. Sklep – sklep internetowy gayplaces.pl dostępny pod adresem www.sklep.gayplaces.pl prowadzony przez Sprzedawcę będący platformą sprzedażową, za pośrednictwem której Sprzedawca:

  1. udostępnia funkcjonalności Sklepu oraz świadczy na rzecz Użytkowników usługi;
  2. umożliwia zawieranie umów sprzedaży Towarów na odległość;

jak również za pośrednictwem której Użytkownicy mają możliwość zapoznania się z Towarami będącymi w asortymencie Sklepu. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu udostępnia odpowiednie narzędzia systemowe, teleinformatyczne, technologiczne w celu świadczenia ww. usług.

3. Regulamin – niniejszy Regulamin, określający zasady korzystania ze Sklepu.

4. Użytkownik – korzystająca z funkcjonalności Sklepu osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

5. Klient – Użytkownik, który zawarł umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.

6. Konto użytkownika – oznacza indywidualny dla każdego Użytkownika panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę (po dokonaniu przez Użytkownika rejestracji i zawarciu tym samym umowy o świadczenie usługi prowadzenia Konta Użytkownika).

7. Towary – znajdujące się w asortymencie Sklepu rzeczy ruchome mogące być przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą.

8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu na zasadach określonych w Regulaminie.

I. Postanowienia wstępne

1. Sprzedawca zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Sklepie poprzez stosowanie protokołu SSL (SecureSocketLayer).

2. Sprzedawca na Stronie internetowej Sklepu prezentuje Towary należące w szczególności do następujących kategorii: flagi, przypinki, gadżety i inne tęczowe akcesoria.

3. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Towarów za pośrednictwem Sklepu z wykorzystaniem sieci Internet.

4. Użytkownik obowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania oraz zgodny z prawem.

II. Konto Użytkownika

1. Sprzedawca świadczy usługi pozwalające Użytkownikowi na założenie na stronie internetowej Sklepu Konta Użytkownika.

2. Rejestracja Konta Użytkownika jest dobrowolna w szczególności w tym sensie, że Użytkownik może przeglądać asortyment Sklepu internetowego, a także składać zamówienia bez rejestrowania Konta Użytkownika.

3. Użytkownik jest uprawniony do usunięcia konta w dowolnym czasie, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, poprzez przesłanie stosownego wniosku na adres e-mail sklepu: kontakt@gayplaces.pl

III. Potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży Towarów

1. Sprzedawca niezwłocznie po złożeniu przez Użytkownika zamówienia, wyśle – na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej – wiadomość elektroniczną potwierdzającą otrzymanie zamówienia i zawarcie umowy.

2. Z chwilą otrzymania przez Użytkownika wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej zostaje zawarta umowa sprzedaży Towarów pomiędzy Użytkownikiem jako Klientem a Sprzedawcą.

IV. Płatności.

1. Sprzedawca umożliwia następujące sposoby płatności za Towar:
a) za pośrednictwem serwisu płatności on-line przelewy24.pl

2. Sprzedawca przystąpi do realizacji złożonego zamówienia niezwłocznie po zaksięgowaniu całej kwoty Ceny Towarów oraz Kosztów Dostawy Towarów wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.

3. Czas realizacji złożonego zamówienia obejmuje okres w którym Sprzedawca przygotowuje do wysyłki przesyłkę kompletując zamówione Towary.

4. Czas realizacji złożonego zamówienia wynosi do 5 dni roboczych i rozpoczyna się w momencie przystąpienia przez Sprzedawcę do realizacji złożonego zamówienia.

5. Do czasu realizacji złożonego zamówienia nie wlicza się czasu dostarczenia Towaru.

V. Prawo do odstąpienia od umowy.

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów związanych z wysyłką.

VI. Procedura rozpatrywania reklamacji.

1. Na Sprzedawcy ciąży obowiązek dostarczenia Klientowi Towarów bez wad.

2. Sprzedawca ponosi wobec Klienta odpowiedzialność za wady Towarów na zasadach określonych w przepisach, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w dowolny sposób dostatecznie ujawniający jego wolę. Sprzedawca rekomenduje złożenie reklamacji poprzez przesłanie stosownej informacji wraz z informacjami dot. reklamacji na adres e-mail sprzedawcy: kontakt@gayplaces.pl

4. Sprzedawca rozpatrzy każdą reklamację i ustosunkuje się do niej udzielając odpowiedzi.

VII. Postanowienia końcowe

1. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu